Survey

We want to know more about you!

Click here to take the survey

Survey prize drawing rules (The contest is now closed, but we still encourage you to share your opinions in the survey).

 • Must complete the survey by 5/31/2022 to enter contest.
 • Must live in the River Bend neighborhood to win.
 • Must be 18 years of age or older to win.
 • Only one winner per household.
 • Must provide correct contact information to win.
 • River Bend Neighborhood Association Board members are not eligible to win.
 • Gift cards (7) will be awarded through a random drawing of survey respondents.

Chúng tôi muốn biết thêm về bạn! 

Click vào đây để làm khảo sát!

Khảo sát thể lệ quay số mở thưởng:

 • Phải hoàn thành khảo sát theo 5/31/2022 để tham gia cuộc thi.
 • Phải sống trong khu phố River Bend để giành chiến thắng.
 • Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để giành chiến thắng.
 • Mỗi hộ gia đình chỉ có một người chiến thắng.
 • Phải cung cấp thông tin liên hệ chính xác để giành chiến thắng.
 • Thành viên Ban quản trị Hiệp hội Khu phố River Bend không đủ điều kiện để giành chiến thắng.
 • Thẻ quà tặng (7) sẽ được trao thông qua việc bốc thăm ngẫu nhiên những người t

¡Queremos saber más de ti! 

Haz click aquí para realizar la encuesta!

Reglas del sorteo de premios de la encuesta:

 • Debe completar la encuesta por 5/31/2022 para participar en el concurso.
 • Debe vivir en el vecindario de River Bend para ganar.
 • Debe tener 18 años de edad o más para ganar.
 • Solo un ganador por hogar.
 • Debe proporcionar la información de contacto correcta para ganar.
 • Los miembros de la Junta de la Asociación de Vecinos de River Bend no son elegibles para ganar.
 • Las tarjetas de regalo (7) se otorgarán a través de un sorteo aleatorio de los encuestados.